Hostinský

Skratky predmetov:

ADK - admonistratíva a korešpodencia
EKO - ekonomika
PVY - potraviny a výživa
SPK - spoločenská komunikácia
TEC - technológia
TEO - technika obsluhy

NON - náuka o nápojoch

APL EKO - aplikovaná ekonómia

STO - stolovanie

 

1. Učebné osnovy

 

Otvoriť alebo stiahnúť nasledovné súbory:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

2. Učebné texty 

 Čítať alebo stiahnúť: