Kaderník

Skratky predmetov:

EKO - ekonomika

SPK - spoločenská komunikácia

APE - aploikovaná ekonomika

1. Učebné osnovy

 

Otvoriť alebo stiahnúť nasledovné súbory:

 

 

 

2. Učebné texty