Obchodný pracovník

Skratky predmetov:
EKO - ekonomika

SPK - spoločenská komunikácia

OHO - obchodná korešpodencia

OCH - obchodná prevádzka

PSS - psychológia spotrebiteľa

TVZ -  tovaroznalectvo

SOP - sociálna psychológia

UCT -  účtovníctvo

USP - úvod do sveta práce

1. Učebné osnovy

 Otvoriť alebo stiahnúť nasledovné súbory:

 

 

 

2. Učebné texty 

Čítať alebo stiahnúť nasledovné súbory: